Thi đua khen thưởng

 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
11/KH-ĐHNT 07/01/2021 Kế hoạch lấy ý kiến đánh giá viên chức, người lao động khối hành chính, phục vụ - ĐHNT 
498/QĐ-ĐHNT  Ngày 04/8/2020   Thông báo Tổng kết năm học 2019-2020 và tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020-2021
Các biểu mẫu:Công tac đánh giá phân loại
+ Mau DG-01_Danh gia ket qua cong tac cua tap the
Mau DG-03a_Danh gia ket qua cong tac cua vien chuc quan ly
Mau DG-03b_Danh gia ket qua cong tac cua VC, NLD khong giu chuc vu
Mau DG-04_Don vi chuc nang cung cap thong tin phuc vu DG, xet TD
Các biểu mẫu Công tác thi đua khen thưởng
Cac bieu mau BC thanh tich (theo ND91)
Mau KT-DHTT_De nghi bieu duong guong dien hinh tien tien
Mau TD-01_To trinh de nghi phe duyet, cong nhan DHTD
Mau TD-02_Ban trich ngang thanh tich de nghi Hieu truong tang GK
- Các biểu mẫu xét GV tiêu biểu
+ Mau DBCL-Đánh giá trên hệ thống NTU-Elearning
Mau DBCL-Phiếu đánh giá hoạt động giảng dạy của GV (2019-2020)
14/TB-ĐHNT  20/01/2020   Thông báo Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2015-2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Trường năm 2020
1634/QĐ-ĐHNT  24/12/2019   Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại Trường Đại học Nha Trang
Cac bieu mau BC thanh tich (theo ND91)
Mau KT-DHTT_De nghi bieu duong guong dien hinh tien tien
Mau TD-01_To trinh de nghi phe duyet, cong nhan DHTD
Mau TD-02_Ban trich ngang thanh tich de nghi Hieu truong tang GK
1633/QĐ-ĐHNT  24/12/2019   Quy định về công tác đánh giá và phân loại đối với tập thể, công chức, viên chức, và người lao động tại Trường Đại học Nha Trang
+ Mau DG-01_Danh gia ket qua cong tac cua tap the
Mau DG-03a_Danh gia ket qua cong tac cua vien chuc quan ly
Mau DG-03b_Danh gia ket qua cong tac cua VC, NLD khong giu chuc vu
Mau DG-04_Don vi chuc nang cung cap thong tin phuc vu DG, xet TD
362/TB-ĐHNT  06/6/2019   Thông báo tổng kết năm học 2018-2019 và tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019-2020. Các biểu mẫu kèm theo thông báo:
 Mau DG-01-Danh gia ket qua cong tac cua tap the
 Mau DG-02-Danh gia ket qua cong tac cua cong chuc
 Mau DG-03a-Danh gia ket qua cong tac cua vien chuc quan ly
 Mau DG-03b-Danh gia ket qua cong tac cua vien chuc, nguoi lao dong khong giu chuc vu
 Mau DG-04 Don vị chuc nang cung cap thong tin phuc vu tong ket NH
 Mau KT-DHTT De nghi bieu duong guong dien hinh tien tien
 Mau TD-01- To trinh de nghi phe duyet, cong nhan DHTD
 Mau TD-02 Ban trich ngang thanh tich de nghi Hieu truong khen thuong
 Cac bieu mau bao cao thanh tich (theo ND91)
 Mau DBCL- Mau danh gia hoat dong giang day cua giang vien
319/TB-ĐHNT  16/5/2019   Thông báo về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2020
Các biểu mẫu kèm theo Thông báo
313 /KH-ĐHNT 21/5/2018   Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019
414/QĐ-ĐHNT  16/4/2018  Quy định về công tác thi đua - khen thưởng tại Trường Đại học Nha Trang (đã hết hiệu lực)
 411/QĐ-ĐHNT 16/4/2018   Quy định về công tác đánh giá và phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Nha Trang (đã hết hiệu lực)
 370/TB-ĐHNT 21/6/2017  Thông báo kế hoạch Tổng kết năm học 2016-2017 và tổ chức Hộ nghị CBVC năm học 2017-2018
 700/TB-ĐHNT 21/11/2016   Thông báo kết quả đăng ký thi đua năm học 2016-2017
 324/TB-ĐHNT 30/5/2016  Thông báo kế hoạch Tổng kết năm học 2015-2016 và tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2016-2017
 217/TB-ĐHNT 21/04/2016 Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016
  (Thực hiện theo Công văn số 1565/BGDĐT-TĐKT)
 Thông báo số 680/TB-ĐHNT
12/11/2015  Thông báo kết quả đăng ký thi đua năm học 2015-2016 (xem chi tiết)