Chức năng nhiệm vụ

A. CHỨC NĂNG 

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức bộ máy; quản lý, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ viên chức và người lao động (CBCV và NLĐ); thực hiện công tác thanh tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành; công tác đánh giá CBCV và NLĐ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bảo vệ chính trị nội bộ nhà trường; công tác hành chính, văn phòng, văn thư.         

B. NHIỆM VỤ 

1. Công tác Tổ chức, cán bộ

 1. Giúp Hiệu trưởng xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của nhà trường theo Đề án quy hoạch và phát triển tổng thể đã được phê duyệt.
 2. Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, giảng viên, viên chức hành chính, nhân viên phục vụ theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhà trường.
 3. Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, quy hoạch và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với CBVC và NLĐ.
 4. Tham mưu và triển khai công tác đánh giá CBVC và NLĐ theo quy định của pháp luật và của Trường.
 5. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, thăng hạng, xét chuyển chức danh nghề nghiệp, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng và kỷ luật đối với CBVC và NLĐ trong Trường.
 6. Đề xuất thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn của Nhà trường.
 7. Tham mưu xây dựng và triển khai các Đề án vị trí việc làm, Đề án quản trị nhà trường, công tác tinh giản biên chế,... trong toàn Trường.
 8. Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ, lý lịch của CBVC và NLĐ trong Trường.
 9. Hỗ trợ Đảng ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong Trường.
 10. Thống kê, báo cáo đột xuất hoặc định kỳ theo quy định về số lượng và chất lượng CBVC và NLĐ.

2. Công tác chế độ chính sách

 1. Quản lý, hướng dẫn, giải đáp và thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp theo lương (phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, phụ cấp chức vụ…); về bảo hiểm xã hội (hưu trí, ốm đau, thai sản, tử tuất, tai nạn lao động...); bảo hộ lao động; độc hại; nghỉ việc, thôi việc, đền bù chi phí đào tạo;… theo quy định của Nhà nước.
 2. Thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC và NLĐ theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.
 3. Tổ chức thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho CBVC và NLĐ.
 4. Theo dõi và giải quyết chế độ nghỉ phép cho CBVC và NLĐ.
 5. Tham mưu xây dựng quy định của Trường về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ (gọi tắt là giảng viên có trình độ cao) đang công tác tại Trường đến tuổi nghỉ hưu. Phối hợp cùng các đơn vị khác xem xét các trường hợp cụ thể kéo dài thời gian làm việc, làm thủ tục theo quy định.
 6. Thường trực Ban chế độ, hội đồng nâng lương của nhà trường, các hội đồng đền bù chi phí đào tạo đối với CBVC và NLĐ.

3. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

 1. Quản lý và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong trường theo quy định hiện hành.
 2. Tham mưu xây dựng các quy định về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
 3. Thường trực các hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của nhà trường.

4. Công tác thanh tra, pháp chế

 1. Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra và giúp Hiệu trưởng thực hiện quyền thanh tra nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi Nhà trường; tham mưu giúp Hiệu trưởng những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Nhà trường; bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.
 2. Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;
 3. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
 4. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
 5. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, đơn vị; của CBVC và NLĐ, người học;
 6. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;
 7. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường cho CBVC và NLĐ và người học;
 8. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các cơ quan liên quan và của của Nhà trường
 9. Tổng hợp báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; tổ chức góp ý kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;
 10. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, pháp chế với Hiệu trưởng cơ quan quản lý giáo dục theo quy định;

5. Công tác hành chính, văn phòng

 1. Tham mưu cải cách hành chính, công tác đổi mới quản lý quản trị đơn vị.
 2. Lập lịch công tác công tác hàng tháng, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường.
 3. Đón tiếp khách và thường trực, xử lý sự vụ tại các văn phòng: VP Giám hiệu, VP Đảng ủy, VP Công đoàn.
 4. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, điều phối phòng họp; tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của lãnh đạo Trường.
 5. Quản lý và điều hành xe ô tô công vụ phục vụ các hoạt động của Nhà trường.
 6. Tiếp nhận, trình các cấp có thẩm quyền xử lý văn bản đi, văn bản đến.
 7. Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ hành chính, văn thư - lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc Trường.
 8. Quản lý tốt tài sản, thiết bị được giao.
 9. Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Trường, phục vụ công tác của Ban giám hiệu và các hoạt động chung của nhà trường.
 10. Mua sắm văn phòng phẩm cho lãnh đạo nhà trường.