Hình ảnh hoạt động nổi bật

  • Phòng Tổ chức hành chính
  • Ảnh tập thể Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo

Dành cho Cán bộ viên chức

Tổng hợp các loại văn bản: Tổ Chức - Nhân Sự, Chế Độ - Đào Tạo Bồi Dưỡng,Đánh giá - phân loại CBVC Thi đua - Khen thưởng, Thanh tra - Pháp chế