Search

Văn bản pháp chế

 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
223/KH-ĐHNT 20/3/2023 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức tại Trường Đại học Nha Trang năm 2023
198/KH-ĐHNT 14/3/2023 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức tại Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2023-2027
2023-202749/NQ-ĐHNT 20/12/2022 Quy định và Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với viên chúc tại Trường Đại học Nha Trang
154/KH-ĐHNT  11/3/2022 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Trường ĐHNT 
12/KH-ĐHNT  07/01/2022 Kế hoạch soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ năm 2022 của Trường Đại học Nha Trang 
11/BC-ĐHNT  07/01/2022 Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quản lý nội bộ năm 2021 của Trường Đại học Nha Trang 
825/KH-ĐHNT  15/12/2021

- Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 

- Mẫu Bản kê khai TSTN hằng năm và Hướng dẫn kèm theo 

- Mẫu Bản kê khai TSTN bổ sung và Hướng dẫn kèm theo 

1366/QĐ-ĐHNT  16/12/2021 Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước của Trường Đại học Nha Trang 
1325/QĐ-ĐHNT  08/12/2021 Nội quy lao động của Trường Đại học Nha Trang 
754/TB-ĐHNT  23/11/2021 Thông báo kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản tại Trường 
678/KH-ĐHNT  28/10/2021 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 
587/KH-ĐHNT  17/9/2021 Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021 - 2022 Trường Đại học Nha Trang 
533/TB-ĐHNT  17/8/2021 Thông báo kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ năm 2021 Trường ĐHNT 
172/KH-ĐHNT 11/3/2021 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 Trường Đại học Nha Trang 
170/KH-ĐHNT  11/3/2021 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Trường Đại học Nha Trang 
901/KH-ĐHNT  29/12/2020

- Kế hoạch công khai và kê khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 

- Mẫu bản kê khai tài sản thu nhập (theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ)

- Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập (theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ)

863/KH-ĐHNT  15/12/2020 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Nha Trang 
 1515/QĐ-ĐHNT 11/12/2020   Quy định Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo Trường Đại học Nha Trang 
 751/KH-ĐHNT 30/10/2020  Thông báo hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 Trường Đại học Nha Trang 
 671/KH-ĐHNT  08/10/2020 Kế hoạch Công tác Pháp chế năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Nha Trang
 817/NQ-ĐHNT 17/8/2020   Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nha Trang (thay thế Quyết định số 746/QĐ-ĐHNT ngày 27/6/2018 của Hiệu trưởng)
793/KH-ĐHNT  19/11/2019   Kế hoạch Công tác pháp chế năm học 2019-2020
792/KH-ĐHNT  19/11/2019   Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục
762/KH-ĐHNT  11/11/2019   Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020
 699/KH-ĐHNT 14/12/2018   - Kế hoạch thực hiện công tác kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của công chức, viên chức Trường ĐHNT năm 2018
 - Mẫu Bản kê khai TSTNCN năm 2018
561/KH-ĐHNT  16/10/2018   Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019
 555/TB-ĐHNT 10/10/2018   Thông báo về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
 218/TB-ĐHNT 12/4/2018   Quy định viết tắt tên các đơn vị trực thuộc Trường ĐH Nha Trang
744/QĐ-ĐHNT  22/12/2017  - Kế hoạch thực hiện công tác kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức Trường ĐHNT năm 2017
- Mẫu Bản kê khai TSTNCN năm 2017
 662/KH-ĐHNT 14/11/2017   Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2017-2018
 834/QĐ-ĐHNT 11/09/2017   Quy định quản lý và sử dụng bảng tên đối với CCVC của Trường ĐH Nha Trang
 415/QĐ-ĐHNT  04/05/2017  Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trong Trường ĐH Nha Trang
748/QĐ-ĐHNT 12/12/2016   Kế hoạch thực hiện công tác kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức Trường ĐHNT năm 2016
- Mẫu Bản kê khai TSTNCN năm 2016;
Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập;
Thông tư 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
278/QĐ-ĐHNT   04/04/2016  Quy định về việc sử dụng hộp thư điện tử có tên miền ntu.edu.vn
720/BC-ĐHNT  09/12/2015  Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
 1053/KH-ĐHNT 12/11/2015  Kế hoạch thực hiện công tác kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức Trường ĐHNT năm 2015
- Mẫu Bản kê khai TSTNCN năm 2015;
Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập;
Thông tư 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
 580/QĐ-BGDĐT 26/02/2015  Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục
 3878/BGDĐT- PC     24/07/2014  Hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học        
 27/2012/NĐ-CP 06/04/2012   Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
 01/2011/TT-BNV 19/01/2011  Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính