Search

Văn bản nhà nước

1. Công tác cán bộ, tuyển dụng viên chức, chế độ làm việc của GV

2. Chế độ chính sách


3. Đào tạo bồi dưỡng

4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát 

    4.1. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra 

    4.2. Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành 

     4.3. Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục 

     4.3. Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra 

     4.4. Thông tư số 06/201`/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 

     4.5. Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp 

    4.6. Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi 

    4.7. Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về công tác kiểm tra của Bộ giáo dục và Đào tạo 

5. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo 

     5.1. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân 

     5.2. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 

     5.3. Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 

     5.4. Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GD&ĐT 

     5.5. Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013

     5.6. Văn bản hợp nhất số 04/VNHN-BGDĐT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

     5.1. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

     5.2. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
7. Thi đua khen thưởng, kỷ luật     

     7.1. Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa 

      7.2. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởngThông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017

     7.3. Nghị định 27/2015/NĐ-CP27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú".

     7.4. Thông tư 07/2012/TT-BGDDT ngày 17/02/2012 Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng Nhà giáo Nhân dân, nhà giáo  Uu tú. 

    7.5. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

    7.6. Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

    7.7. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 

8. Văn thư, lưu trữ

    8.1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư 

9. Quy chế dân chủ cơ sở 

    9.1. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ

   9.2. Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ sở giáo dục công lập 

   9.3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) số 09b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong tình hình mới 

10. Xét chức danh GS/PGS

    10.1. Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

     10.2. Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.