Search

Phân công nhiệm vụ

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

A. Cơ cấu tổ chức: Phòng Tổ chức -  Nhân sự là một tập thể thống nhất (không hình thành các tổ trực thuộc)

B. Nhân sự

b.1. Lãnh đạo Phòng:

- Trưởng phòng phụ trách chung

- Phó trưởng phòng: chịu trách nhiệm chủ trì, theo dõi, chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng phân công.

b.2. Viên chức, nhân viên:

Viên chức, nhân viên được Lãnh đạo phòng phân công chuyên trách thực hiện một số đầu công việc căn cứ vào chức danh nghề nghiệp, năng lực của từng người, đảm bảo hợp lý, công bằng và đủ khối lượng công việc.         

C. Nguyên tắc làm việc

- Lãnh đạo theo chế độ thủ trưởng và quản lý điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Xử lý và giải quyết công việc kịp thời hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của Nhà trường.

- Hàng quý, chi ủy, lãnh đạo phòng họp liên tịch đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, rút kinh nghiệm và phân công công việc kịp thời cho CBVC thực hiện.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng, các Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, viên chức và nhân viên chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.    

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

A. Đối với Lãnh đạo Phòng

1. Trưởng phòng:

- Phụ trách chung tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Giám hiệu và trực tiếp chỉ đạo một số công việc: 

+ Tổ chức bộ máy, quy hoạch phát triển đội ngũ 

+ Quy hoạch cán bộ quản lý các cấp 

+ Bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp 

+ Quản lý thông tin dữ liệu về CBVC trên phần mềm, quản lý hồ sơ giấy cán bộ; báo cáo thống kê số liệu về CBVC 

+ Bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư

+ Kéo dài thời gian làm việc cho giảng viên có trình độ cao 

+ Đánh giá kết quả công tác của tập thể (đơn vị, tổ/bộ môn) và CBVC 

+ Thi đua - khen thưởng trong Trường 

+ Thi đua - khen thưởng Khối, Cụm 

- Ký tắt các văn bản, giấy tờ… thuộc phạm vi chủ trì phụ trách do Phòng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký xác nhận các văn bản: sơ yếu lý lịch, xác nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng, các văn bản liên quan đến BHXH của CBVC và NLĐ,…

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản về nghiệp vụ tổ chức hành chính hoặc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong nội bộ nhà trường sau khi được Hiệu trưởng phân công.

- Chỉ đạo biên soạn các văn bản về cơ chế hoạt động của các đơn vị trong Trường.

- Theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBVC, của đơn vị;

2. Phó trưởng phòng

- Chủ trì thực hiện và giúp Trưởng phòng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ: 

+ Tuyển dụng, tập sự, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động 

+ Công tác chức danh nghề nghiệp 

+ Định mức làm việc cho CBVC 

+ Chế độ, chính sách, tiền lương 

+ Theo dõi và thực hiện các công việc thuộc về chế độ: phụ cấp, trợ cấp, thăm hỏi, hiếu hỉ, bảo hộ lao động, chế độ độc hại, nghỉ phép cho CBVC và NLĐ trong Trường 

+ Thủ tục nghỉ việc không hưởng lương, thôi việc, chuyển công tác, trở lại làm việc sau khi nghỉ không lương 

+ Công tác bảo hiểm, hưu trí 

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC 

+ Đền bù chi phí đào tạo 

+ Quy chế chi tiêu nội bộ

+ Đề án vị trí việc làm 

+ Thư ký phòng; quản lý văn phòng phẩm của phòng; quản lý, nâng cấp và cập nhật thông tin Website phòng 

- Chỉ đạo biên soạn các văn bản về tuyển dụng, hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, tập sự nghề nghiệp, chế độ chính sách và các nội dung công việc được phân công phụ trách, theo dõi 

- Ký tắt các văn bản, giấy tờ… thuộc phạm vi được phân công chủ trì phụ trách do Phòng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành (có báo cáo Trưởng phòng);

- Ký thay Trưởng phòng các văn bản được Hiệu trưởng ủy quyền liên quan đến chế độ, chính sách của CBVC và NLĐ: nghỉ phép; nghỉ do ốm đau; xác nhận thời gian công tác; xác nhận lương/thu nhập; thăm hỏi, hiếu hỉ; xác nhận công tác phí theo Giấy đi đường;…  

+ Đào tạo, bồi dưỡng CBVC; cử CBVC đi nước ngoài (một phần của công tác đoàn ra) 

+ Phòng, chống tham nhũng; kê khai tài sản, thu nhập cá nhân 

+ Quản lý tài sản, thiết bị của phòng (trừ tài sản các văn phòng) 

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các nhiệm vụ của Phòng khi Trưởng phòng ủy quyền.

B. Đối với chuyên viên, nhân viên 

1. Chuyên viên Nguyễn Thái Thu Thủy, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Tổ chức bộ máy, quy hoạch, phát triển đội ngũ 

+ Công tác đánh giá CBVC và NLĐ;

+ Công tác thi đua khen thưởng của Trường;

+ Đào tạo, bồi dưỡng CBVC; cử CBVC đi nước ngoài (một phần của công tác đoàn ra) 

+ Quản lý thông tin dữ liệu về CBVC trên phần mềm, quản lý hồ sơ giấy cán bộ; báo cáo thống kê số liệu về CBVC 

+ Định mức làm việc cho CBVC 

+ Chế độ, chính sách, tiền lương 

+ Soạn thảo các văn bản quản lý, báo cáo số liệu, báo cáo tổng hợp về các mảng công việc được giao chuyên trách; 

- Tham gia hỗ trợ:

            + Quy hoạch cán bộ quản lý các cấp 

            + Công tác chức danh nghề nghiệp 

            + Đề án vị trí việc làm 

            + Công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công;

2. Chuyên viên Phạm Thị Thu, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Tuyển dụng, tập sự, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động

+ Bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp

+ Công tác chức danh nghề nghiệp 

+ Quy chế chi tiêu nội bộ 

+ Đề án vị trí việc làm

+ Soạn thảo các văn bản quản lý, báo cáo số liệu, báo cáo tổng hợp về các mảng công việc được giao chuyên trách; 

- Tham gia hỗ trợ:

            + Tổ chức bộ máy, quy hoạch phát triển đội ngũ 

            + Đào tạo, bồi dưỡng CBVC; cử CBVC đi nước ngoài (một phần của công tác đoàn ra) 

            + Bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư

            + Kéo dài thời gian làm việc cho giảng viên có trình độ cao 

            + Đề bù chi phí đào tạo

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3. Chuyên viên Trịnh Ngọc Hà, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

Theo dõi và thực hiện các công việc thuộc về chế độ: phụ cấp, trợ cấp, thăm hỏi, hiếu hỉ, bảo hộ lao động, chế độ độc hại, nghỉ phép cho CBVC và NLĐ trong Trường 

            + Thủ tục nghỉ việc không hưởng lương, thôi việc, chuyển công tác, trở lại làm việc sau khi nghỉ không lương 

            + Công tác bảo hiểm, hưu trí 

+ Đền bù chi phí đào tạo 

+ Bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư 

+ Kéo dài thời gian làm việc cho giảng viên có trình độ cao 

+ Soạn thảo các văn bản quản lý, báo cáo số liệu, báo cáo tổng hợp về các mảng công việc được giao chuyên trách; 

- Tham gia hỗ trợ:

            + Tuyển dụng, tập sư, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 

            + Quản lý thông tin dữ liệu về CBVC trên phần mềm, quản lý hồ sơ giấy cán bộ; báo cáo thống kê số liệu về CBVC 

            + Định mức làm việc cho CBVC 

            + Chế độ, chính sách, tiền lương 

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công. 

4. Chuyên viên Trần Thị Thanh Vân, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Đánh giá kết quả công tác của tập thể (đơn vị, tổ/bộ môn) và CBVC 

            + Thi đua, khen thưởng trong Trường 

+ Soạn thảo các văn bản quản lý, báo cáo số liệu, báo cáo tổng hợp về các mảng công việc được giao chuyên trách; 

- Tham gia hỗ trợ:

            + Thi đua khen thưởng Khối, Cụm 

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.