Search

Lịch công tác

Giờ - Ngày

Nội dung - Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Chủ trì

04-05

Hội thảo CLB KH&CN các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56.

Theo kê hoạch riêng.

Hội trường số 1

Đ.c

V.K. Nghiệp

PHT

Q.H. Nam

14g00 - 07 (Thứ Hai)

Hội nghị góp ý xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra của giáo dục tổng quát nhóm ngành kỹ thuật và công nghệ.

Giám hiệu, Thường trực Tiều ban phát triển giáo dục đại cương, lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Trưởng bộ môn liên quan.

Phòng họp số 2

Đ/c

T.v. Phương

PHT

Q.H. Nam

14g00 - 08 (Thứ Ba)

Hội nghị góp ý xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra của giáo dục tổng quát nhóm ngành xã hội và nhân văn.

Giám hiệu, Thường trực Tiều ban phát triển giáo dục đại cương, lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Trưởng bộ môn liên quan.

Phòng họp số 2

Đ/c

T.v. Phương

PHT

Q.H. Nam

8g00 -10 (Thứ Năm)

Tập huấn công tác xây dựng CTĐT, phổ biến quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT.

Giám hiệu, HĐ Phát triển CTĐT; Ban Thư ký Trường/Thư ký Ban chủ nhiệm CTĐT.

Phòng họp số 4

Đ/c

T.v. Phương

PHT

Q.H. Nam

8g00-12 (Thứ Bảy)

Đối thoại gỉữa lãnh đậo Trường và đại diện sv. Theo kế hoạch riêng.

Hội trường số 1

Đ/c N.T.M. Trúc Đ/c T.v. Toản

PHT

Q.H. Nam

7g30 -15 (Thứ Ba)

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết ĐH Đảng bộ Trường lần thứ XXI.

Theo KH số 01-KH/ĐU ngày 03/12/2020 của Đảng ủy.

Hội trường số 1

Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Đ/c

Bí thư ĐU

14g00-15 (Thứ Ba)

Họp rà soát và đề xuất công tác liên kết đào tạo quốc tế.

Giám hiệu, lãnh đao khoa/viên, lãnh đao các phòng: ĐTĐH, HTĐN, các Trưởng BCN CTĐT TT-CLC.

Phòng họp số 2

Đ/c

T.v. Phương

PHT

Q.H. Nam

14g00 -16 (Thứ Tư)

Hội nghị tổng kết công tác An ninh trật tự nhà trường năm 2020.

Theo kế hoạch riêng.

Phòng họp số 4

Đ/c

N.v. Hân

PHT

T.D. Hùng

8g00-19 (Thứ Bảy)

Hội nghị tập huấn về công tác tự chủ tài chính.

Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu, các đảng ủy viên, các thành viên HĐT, toàn thể viên chức quản lý từ Trưởng bộ môn và tương đương trở lên, toàn thể viên chức thuộc các phòng: KHTC, TCHC, KHCN„

Hội trường số T

Đ/c

T.Đ. Lượng

PHT

T.D. Hùng

14g00-19 (Thứ Bảy)

Chuyên gia tư vấn về xây dựng Quy chế tài chính của Trường. '

Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, lãnh đao các đơn vị: KHTC, TCHC, KHCN, Trung tâm PVTH.

Phòng họp số 2

Đ/c

T.Đ. Lượng

PHT

T.D. Hùng

14g00 - 25 (Thứ Sáu)

Giao ban công tác sinh viên.

Phòng họp số 2

Đ/c

T. V. Toản

PHT

Q.H. Nam

7g30 - 31 (Thứ Năm)

Họp giao ban công tác tháng.

Phòng họp số 2__

VPGH

Hiệu trưởng

 
  • Ngày cập nhật: 23/12/2020
  • Ngày đăng: 23/12/2020
In nội dung