Search

Chức năng nhiệm vụ

A. CHỨC NĂNG 

Tham mưu giúp Nhà trường quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, nhân sự; đánh giá, thi đua khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách; đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức và người lao động; công tác phòng chống tham nhũng; theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.     

B. NHIỆM VỤ 

1. Công tác tổ chức, nhân sự

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ; theo dõi, đôn đốc việc triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ;

b) Tham mưu về cơ cấu bộ máy tổ chức; thành lập các hội đồng, tổ tư vấn, các ban, tiểu ban hoạt động trong Trường;

c) Tham mưu xây dựng vị trí việc làm; theo dõi, đôn đốc việc triển khai đề án vị trí việc làm;

d) Tham mưu giúp Hiệu trưởng triển khai công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức;

đ) Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tuyển dụng; tập sự; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp; kéo dài thời gian công tác; hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động;

e) Quản lý hồ sơ VC, NLĐ;

g) Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác xét, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư;

h) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện định mức làm việc của VC, NLĐ;

i) Quản lý việc cử VC, NLĐ đi công tác trong và ngoài nước;

k) Chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng giúp Hiệu trưởng theo dõi hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

2. Công tác chế đ chính sách đối với viên chức, người lao động

a) Thực hiện chính sách tiền lương; thưởng, phụ cấp của VC, NLĐ;

b) Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đối với VC, NLĐ;

c) Thường trực Ban chế độ, Hội đồng lương của Nhà trường; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường;

d) Quản lý và theo dõi khối lượng giờ giảng của giảng viên, trợ giảng, giảng viên thỉnh giảng;

đ) Tham mưu giải quyết các chế độ nghỉ phép, nghỉ hưu; tinh giản biên chế; thôi việc; nghỉ không hưởng lương; ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tử tuất đối với VC, NLĐ.

3. Công tác đánh giá, thi đua khen thưởng, sáng kiến cải tiến, kỷ luật viên chức, người lao động

a) Đầu mối công tác đánh giá, xếp loại đơn vị, VC, NLĐ định kỳ và đột xuất; tham mưu các giải pháp đánh giá VC, NLĐ dựa trên chất lượng và hiệu quả công việc;

b) Tham mưu tổ chức xét đề nghị công nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; tặng thưởng huân chương, huy chương, kỷ niệm chương;

c) Thường trực Hội đồng thi đua Trường - Khen thưởng; đầu mối theo dõi, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;

d) Thường trực Hội đồng kỷ luật; theo dõi và thực hiện công tác kỷ luật đối với VC, NLĐ;

đ) Chủ trì công tác sáng kiến, cải tiến trong VC, NLĐ.

4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động

a) Tham mưu triển khai quy hoạch chuyên môn, đào tạo bồi dưỡng VC, NLĐ;

b) Xây dựng kế hoạch, đề xuất chính sách, tham mưu việc cử VC, NLĐ đi đào tạo, bồi dưỡng; quản lý VC, NLĐ trong thời gian cử đi đào tạo bồi dưỡng; yêu cầu VC, NLĐ vi phạm nghĩa vụ đào tạo bồi dưỡng bồi hoàn chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định;

5. Công tác phòng chống tham nhũng

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng;

b) Tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai, xác minh tài sản thu nhập theo quy định.

6. Công tác khác

a) Chủ trì xây dựng các văn bản quản lý nội bộ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

b) Quản lý, đánh giá VC, NLĐ của đơn vị; quản lý tài sản, thiết bị được giao;

c) Thực hiện chế độ báo cáo, giải trình về nhiệm vụ được giao theo quy định;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường hoặc Hiệu trưởng giao.