Search

Quy trình và Biểu mẫu

1. Đào tạo - Bồi dưỡnghttps://phongtchc.ntu.edu.vn/Van-ban/Van-ban-Truong/%C4%90ao-tao-boi-duong-Vien-chuc-Nguoi-lao-%C4%91ong

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân; Thi đua - Khen thưởnghttps://phongtchc.ntu.edu.vn/van-ban/van-ban-truong/thi-%C4%91ua-khen-thuong