Search

Thi đua khen thưởng

 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
360/QĐ-ĐHNT  29/3/2022

Quyết định ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng của Trường Đại học Nha Trang (thay thế Quyết định số 1634/QĐ-ĐHNT ngày 24/12/2019 của Hiệu trưởng)

- Mẫu TĐ-01: Tờ trình về việc đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt, công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng (nếu có) cho tập thể, cá nhân 

- Mẫu TĐ-02: Trích ngang thành tích đề nghị Hiệu trưởng tặng Giấy khen 

- Mẫu TĐ-03a: Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" 

- Mẫu TĐ-03b: Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (người ngoài ngành giáo dục) 

- Mẫu TĐ-04: Bản tóm tắt thành tích cá nhân Đề nghị xét tặng danh hiệu "Viên chức giảng dạy tiêu biểu"/"Viên chức quản lý tiêu biểu"/"Viên chức hành chính tiêu biểu"

- Mẫu ĐBCL-01: Phiếu chấm điểm hoạt động giảng dạy của giảng viên 

- Mẫu ĐBCL-02: Phiếu tự đánh giá dạy học trên E-learning

359/QĐ-ĐHNT 29/3/2022

Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động của Trường Đại học Nha Trang (thay thế Quyết định số 1633/QĐ-ĐHNT ngày 24/12/2019 của Hiệu trưởng)

- Mẫu ĐG-01: Bản đánh giá sơ kết thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 

- Mẫu ĐG-02: Bản đánh giá tổng kết thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 

-Mẫu ĐG-03a: Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý

- Mẫu ĐG-03b: Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý 

- Mẫu ĐG-04: Thông tin tổng hợp phục vụ cho việc xếp loại đơn vị, viên chức, người lao động và phục vụ công tác bình xét thi đua khen thưởng 

- Mẫu ĐG-05: Biên bản họp nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động 

1359/QĐ-ĐHNT  15/12/2021 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021
1302/QĐ-ĐHNT 03/12/2021 Quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng tập thể, viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021 Trường ĐHNT 
753/TB-ĐHNT  23/11/2021 Thông báo triệu tập đại biểu dự Hội nghị CBVC cấp Trường năm học 2021 - 2022
673/TB-ĐHNT  26/10/2021 Thông báo liên tịch về việc tổ chức Hội nghị cấp đơn vị bầu cử đại biểu dự Hội nghị CBVC cấp Trường năm học 2021 - 2022
1057/QĐ-ĐHNT  12/10/2021 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHNT và Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng 
468/TB-ĐHNT 12/7/2021 Thông báo Kế hoạch tổng kết năm học 2020 - 2021 và tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021 - 2022 
11/KH-ĐHNT 07/01/2021 Kế hoạch lấy ý kiến đánh giá viên chức, người lao động khối hành chính, phục vụ Trường Đại học Nha Trang

- 1447/QĐ-ĐHNT

- 1647/QĐ-ĐHNT  

- 26/11/2020

- 31/12/2020

- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019 - 2020 (đợt 1)

- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019 - 2020 (đợt 2)

- 1446/QĐ-ĐHNT

- 1646/QĐ-ĐHNT  

 26/11/2020

- 31/12/2020

 Quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng tập thể, viên chức, người lao động năm học 2019 - 2020 (đợt 1)

Quyết định công nhận kết quả xếp loại chất lượng tập thể, viên chức, người lao động năm học 2019 - 2020 (đợt 2)

821/QĐ-ĐHNT  17/8/2020 Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2016 - 2021 
498/QĐ-ĐHNT  04/8/2020  Thông báo Tổng kết năm học 2019-2020 và tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020-2021
14/TB-ĐHNT  20/01/2020   Thông báo Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2015-2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Trường năm 2020
1634/QĐ-ĐHNT  24/12/2019   Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại Trường Đại học Nha Trang (thay thế Quyết định số 414/QĐ-ĐHNT ngày 16/4/2018 của Hiệu trưởng)
Cac bieu mau BC thanh tich (theo ND91)
Mau KT-DHTT_De nghi bieu duong guong dien hinh tien tien
Mau TD-01_To trinh de nghi phe duyet, cong nhan DHTD
Mau TD-02_Ban trich ngang thanh tich de nghi Hieu truong tang GK
1633/QĐ-ĐHNT  24/12/2019   Quy định về công tác đánh giá và phân loại đối với tập thể, công chức, viên chức, và người lao động tại Trường Đại học Nha Trang (thay thế Quyết định số 411/QĐ-ĐHNT ngày 16/4/2018 của Hiệu trưởng)
+ Mau DG-01_Danh gia ket qua cong tac cua tap the
Mau DG-03a_Danh gia ket qua cong tac cua vien chuc quan ly
Mau DG-03b_Danh gia ket qua cong tac cua VC, NLD khong giu chuc vu
Mau DG-04_Don vi chuc nang cung cap thong tin phuc vu DG, xet TD

 1499/QĐ-ĐHNT

44/QĐ-ĐHNT 

19/11/2019

16/01/2020

- Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018 - 2019 (đợt 1)

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018 - 2019 (đợt 2)

1498/QĐ-ĐHNT 19/11/2019 Quyết định công nhận kết quả phân loại tập thể, viên chức, người lao động năm học 2018-2019
319/TB-ĐHNT  16/5/2019  Thông báo về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2020
362/TB-ĐHNT  06/6/2019  Thông báo tổng kết năm học 2018-2019 và tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019-2020

- 1237/QĐ-ĐHNT

- 612/QĐ-ĐHNT 

- 43/QĐ-ĐHNT 

- 15/10/2018

- 06/6/2019

-16/01/2020

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2017- 2018 (đợt 1)

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018 (đợt 2)

- Quyết định công nhân danh hiệu thi đua năm học 2017 - 2018 (đợt 3)

1235/QĐ-ĐHNT  15/10/2018 Quyết định công nhận kết quả phân loại tập thể, công chức, viên chức, người lao động năm học 2017 - 2018
313 /KH-ĐHNT 21/5/2018  Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019
 370/TB-ĐHNT 21/6/2017 Thông báo kế hoạch Tổng kết năm học 2016-2017 và tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2017-2018
 700/TB-ĐHNT 21/11/2016  Thông báo kết quả đăng ký thi đua năm học 2016-2017
 324/TB-ĐHNT 30/5/2016  Thông báo kế hoạch Tổng kết năm học 2015-2016 và tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2016-2017
 217/TB-ĐHNT 21/04/2016 Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016
 (Thực hiện theo Công văn số 1565/BGDĐT-TĐKT)
 Thông báo số 680/TB-ĐHNT
12/11/2015  Thông báo kết quả đăng ký thi đua năm học 2015-2016 (xem chi tiết)