Search

Thông tin liên hệ

- Văn thư Trường: 0258 3831149 

- Email phòng: tochuc@ntu.edu.vn 

- Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng: Lê Việt Phương