Search

Đào tạo bồi dưỡng Viên chức - Người lao động

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
242/QĐ-ĐHNT 22/02/2024

Quy định về công tác thỉnh giảng, trợ giảng và đồng giảng tại Trường Đại học Nha Trang

Các mẫu văn bản kèm theo Quy định

2048/QĐ-ĐHNT 29/12/2023

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động của Trường Đại học Nha Trang

Các mẫu văn bản kèm theo Quy chế gồm:

Mẫu ĐT-BD-01

Đơn đăng ký dự thi/dự tuyển

Mẫu ĐT-BD-02

Đơn đề nghị cử đi học

Mẫu ĐT-BD-03a

Cam kết thực hiện nghĩa vụ của VC, NLĐ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn ở nước ngoài

Mẫu ĐT-BD-03b

Cam kết thực hiện nghĩa vụ của VC, NLĐ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn ở trong nước

Mẫu ĐT-BD-03c

Cam kết thực hiện nghĩa vụ của VC, NLĐ được cử đi đào tạo lý luận chính trị, được Nhà trường hỗ trợ kinh phí

Mẫu ĐT-BD-04

Báo cáo định kỳ về kết quả, tiến độ học tập

Mẫu ĐT-BD-05

Đơn đề nghị gia hạn thời gian học tập

Mẫu ĐT-BD-06

Báo cáo kết quả học tập (áp dụng đối với VC, NLĐ đề nghị gia hạn thời gian học tập)

Mẫu ĐT-BD-07

Đơn đề nghị chuyển nước/trường/ngành học

Mẫu ĐT-BD-08

Đơn đề nghị tạm dừng học

Mẫu ĐT-BD-09

Báo cáo kết quả học tập (áp dụng đối với VC, NLĐ đề nghị chuyển nước/trường/ngành học; đề nghị tạm dừng học)

Mẫu ĐT-BD-10

Đơn đề nghị trở về Trường tiếp tục nghiên cứu (đối với VC, NLĐ được cử đi học ở nước ngoài theo hình thức sandwich)

Mẫu ĐT-BD-11

Đơn đề nghị dừng học và tiếp nhận trở về Trường tiếp tục công tác (đối với VC, NLĐ không hoàn thành khóa học)

Mẫu ĐT-BD-12

Báo cáo tốt nghiệp

Mẫu ĐT-BD-13

Báo cáo kết quả khóa bồi dưỡng

Mẫu ĐT-BD-14

Tổng hợp đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

Mẫu ĐT-BD-15

Báo cáo, đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng

Mẫu ĐT-BD-16

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí sau khi kết thúc chương trình đào tạo

580/QĐ-ĐHNT 25/5/2023

Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) của Trường Đại học Nha Trang

Các mẫu văn bản kèm theo Quy định gồm:

Mau DA89-01_Ke hoach cu GV di dao tao cua don vi

Mau DA89-02_Don dang ky tuyen chon

Mau DA89-03_Cam ket cua nguoi duoc nhan ho tro kinh phi tu DA 89

Mau DA89-04_Don de nghi cu di hoc theo DA89

Mau DA89-05_Cam ket tu thu xep kinh phi vuot troi