Phân công nhiệm vụ

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

A. Cơ cấu tổ chức: Phòng Tổ chức - Hành chính là một tập thể thống nhất (không hình thành các tổ trực thuộc)

B. Nhân sự

b.1. Lãnh đạo Phòng:

- Trưởng phòng phụ trách chung

- Phó trưởng phòng: chịu trách nhiệm chủ trì, theo dõi, chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng phân công.

b.2. Viên chức, nhân viên:

Viên chức, nhân viên được Lãnh đạo phòng phân công chuyên trách thực hiện một số đầu công việc căn cứ vào chức danh nghề nghiệp, năng lực của từng người, đảm bảo hợp lý, công bằng và đủ khối lượng công việc.         

C. Nguyên tắc làm việc

- Lãnh đạo theo chế độ thủ trưởng và quản lý điều hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Xử lý và giải quyết công việc kịp thời hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của Nhà trường.

- Hàng quý, chi ủy, lãnh đạo phòng họp liên tịch đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, rút kinh nghiệm và phân công công việc kịp thời cho CBVC thực hiện.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng, các Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, viên chức và nhân viên chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.    

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

A. Đối với Lãnh đạo Phòng

1. Đ/c Trần Đức Lượng - Trưởng phòng:

- Phụ trách chung tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Giám hiệu và trực tiếp chỉ đạo một số công việc: 

+ Tổ chức bộ máy, quy hoạch phát triển đội ngũ 

+ Quy hoạch cán bộ quản lý các cấp 

+ Bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp 

+ Quản lý thông tin dữ liệu về CBVC trên phần mềm, quản lý hồ sơ giấy cán bộ; báo cáo thống kê số liệu về CBVC 

+ Bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư

+ Kéo dài thời gian làm việc cho giảng viên có trình độ cao 

+ Đánh giá kết quả công tác của tập thể (đơn vị, tổ/bộ môn) và CBVC 

+ Thi đua - khen thưởng trong Trường 

+ Thi đua - khen thưởng Khối, Cụm 

+ Tổng hợp thông tin phục vụ việc in danh thiếp và bảng tên cho CBVC 

- Ký tắt các văn bản, giấy tờ… thuộc phạm vi chủ trì phụ trách do Phòng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký xác nhận các văn bản: sơ yếu lý lịch, xác nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng, các văn bản liên quan đến BHXH của CBVC và NLĐ,…

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản về nghiệp vụ tổ chức hành chính hoặc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong nội bộ nhà trường sau khi được Hiệu trưởng phân công.

- Chỉ đạo biên soạn các văn bản về cơ chế hoạt động của các đơn vị trong Trường.

- Theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBVC, của đơn vị;

2Đ/c Trương Mai Hương - Phó trưởng phòng

- Chủ trì thực hiện và giúp Trưởng phòng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ: 

+ Tuyển dụng, tập sự, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động 

+ Công tác chức danh nghề nghiệp 

+ Định mức làm việc cho CBVC 

+ Chế độ, chính sách, tiền lương 

+ Theo dõi và thực hiện các công việc thuộc về chế độ: phụ cấp, trợ cấp, thăm hỏi, hiếu hỉ, bảo hộ lao động, chế độ độc hại, nghỉ phép cho CBVC và NLĐ trong Trường 

+ Thủ tục nghỉ việc không hưởng lương, thôi việc, chuyển công tác, trở lại làm việc sau khi nghỉ không lương 

+ Công tác bảo hiểm, hưu trí 

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC 

+ Đền bù chi phí đào tạo 

+ Quy chế chi tiêu nội bộ

+ Đề án vị trí việc làm 

+ Thư ký phòng; quản lý văn phòng phẩm của phòng; quản lý, nâng cấp và cập nhật thông tin Website phòng 

- Chỉ đạo biên soạn các văn bản về tuyển dụng, hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, tập sự nghề nghiệp, chế độ chính sách và các nội dung công việc được phân công phụ trách, theo dõi 

- Ký tắt các văn bản, giấy tờ… thuộc phạm vi được phân công chủ trì phụ trách do Phòng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành (có báo cáo Trưởng phòng);

- Ký thay Trưởng phòng các văn bản được Hiệu trưởng ủy quyền liên quan đến chế độ, chính sách của CBVC và NLĐ: nghỉ phép; nghỉ do ốm đau; xác nhận thời gian công tác; xác nhận lương/thu nhập; thăm hỏi, hiếu hỉ; xác nhận công tác phí theo Giấy đi đường;…  

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các nhiệm vụ của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt hay ủy quyền.

3. Đ/c Lê Việt Phương - Phó trưởng phòng

- Chủ trì thực hiện và giúp Trưởng phòng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ: 

+ Đào tạo, bồi dưỡng CBVC; cử CBVC đi nước ngoài (một phần của công tác đoàn ra) 

+ Kỷ luật CBVC, kỷ luật lao động 

+ Công tác pháp chế, soạn thảo văn bản quản lý cấp trường, thẩm định văn bản, tư vấn pháp luật 

+ Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy chế dân chủ cơ sở 

+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

+ Phòng, chống tham nhũng; kê khai tài sản, thu nhập cá nhân 

+ Công tác lễ tân; điều hành các phòng họp; phục vụ phòng làm việc Ban giám hiệu

+ Công tác văn thư, lưu trữ; trực điện thoại tổng đài; quản lý thiết bị văn phòng phục vụ chung cho khu hành chính (máy photo) 

+ Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến 

+ Quản lý tài sản, thiết bị của phòng (trừ tài sản các văn phòng) 

+ Quản lý hệ thống Email công vụ, E-office của Trường 

+ Quản lý, điều động xe công vụ

- Chỉ đạo biên soạn các văn bản về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; đào tạo bồi dưỡng; thanh tra, pháp chế; thi đua, khen thưởng, kỷ luật CBVC và NLĐ, bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ, kê khai tài sản thu nhập cá nhân;

- Ký tắt các văn bản, giấy tờ… thuộc phạm vi được phân công chủ trì phụ trách do Phòng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành (có báo cáo Trưởng phòng);

- Ký thay Trưởng phòng các văn bản được Hiệu trưởng ủy quyền: giấy chứng nhận là CBVC và NLĐ của Trường; giấy mời họp; lệnh điều xe, giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CBVC và NLĐ của Phòng; xác nhận, chứng thực các văn bản, giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ,…của CBVC và NLĐ khi có nhu cầu;

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các nhiệm vụ của Phòng khi Trưởng phòng ủy quyền.

B. Đối với chuyên viên, nhân viên 

1. Chuyên viên Nguyễn Thái Thu Thủy, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Tổ chức bộ máy, quy hoạch, phát triển đội ngũ 

+ Công tác đánh giá CBVC và NLĐ;

+ Công tác thi đua khen thưởng của Trường;

+ Đào tạo, bồi dưỡng CBVC; cử CBVC đi nước ngoài (một phần của công tác đoàn ra) 

+ Bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp

+ Quản lý thông tin dữ liệu về CBVC trên phần mềm, quản lý hồ sơ giấy cán bộ; báo cáo thống kê số liệu về CBVC 

+ Định mức làm việc cho CBVC 

+ Chế độ, chính sách, tiền lương 

+ Soạn thảo các văn bản quản lý, báo cáo số liệu, báo cáo tổng hợp về các mảng công việc được giao chuyên trách; 

- Tham gia hỗ trợ:

            + Quy hoạch cán bộ quản lý các cấp 

            + Công tác chức danh nghề nghiệp 

            + Đề án vị trí việc làm 

            + Công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công;

2. Chuyên viên Phạm Thị Thu, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Tuyển dụng, tập sự, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động 

+ Công tác chức danh nghề nghiệp 

+ Quy chế chi tiêu nội bộ 

+ Đề án vị trí việc làm 

+ Tổng hợp thông tin phục vụ việc in danh thiếp và bảng tên cho CBVC 

+ Soạn thảo các văn bản quản lý, báo cáo số liệu, báo cáo tổng hợp về các mảng công việc được giao chuyên trách; 

- Tham gia hỗ trợ:

            + Tổ chức bộ máy, quy hoạch phát triển đội ngũ 

            + Đào tạo, bồi dưỡng CBVC; cử CBVC đi nước ngoài (một phần của công tác đoàn ra) 

            + Bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư

            + Kéo dài thời gian làm việc cho giảng viên có trình độ cao 

            + Đề bù chi phí đào tạo

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3. Chuyên viên Trịnh Ngọc Hà, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

Theo dõi và thực hiện các công việc thuộc về chế độ: phụ cấp, trợ cấp, thăm hỏi, hiếu hỉ, bảo hộ lao động, chế độ độc hại, nghỉ phép cho CBVC và NLĐ trong Trường 

            + Thủ tục nghỉ việc không hưởng lương, thôi việc, chuyển công tác, trở lại làm việc sau khi nghỉ không lương 

            + Công tác bảo hiểm, hưu trí 

+ Đền bù chi phí đào tạo 

+ Bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư 

+ Kéo dài thời gian làm việc cho giảng viên có trình độ cao 

+ Quản lý, điều động xe công vụ 

+ Soạn thảo các văn bản quản lý, báo cáo số liệu, báo cáo tổng hợp về các mảng công việc được giao chuyên trách; 

- Tham gia hỗ trợ:

            + Tuyển dụng, tập sư, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 

            + Quản lý thông tin dữ liệu về CBVC trên phần mềm, quản lý hồ sơ giấy cán bộ; báo cáo thống kê số liệu về CBVC 

            + Định mức làm việc cho CBVC 

            + Chế độ, chính sách, tiền lương 

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công. 

4. Chuyên viên Trần Thị Thanh Vân, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Đánh giá kết quả công tác của tập thể (đơn vị, tổ/bộ môn) và CBVC 

            + Thi đua, khen thưởng trong Trường 

+ Soạn thảo các văn bản quản lý, báo cáo số liệu, báo cáo tổng hợp về các mảng công việc được giao chuyên trách; 

- Tham gia hỗ trợ:

            + Thi đua khen thưởng Khối, Cụm 

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công. 

5. Chuyên viên Ngô Thị Quỳnh Châu, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Công tác pháp chế, soạn thảo văn bản quản lý cấp trường; thẩm định văn bản, tư vấn pháp luật 

+ Kỷ luật CBVC, kỷ luật lao động 

+ Phòng, chống tham nhũng; kê khai tài sản, thu nhập cá nhân 

+ Thư ký phòng; quản lý văn phòng phẩm của phòng; quản lý, nâng cấp và cập nhật thông tin Webiste phòng 

+ Soạn thảo các văn bản quản lý, báo cáo số liệu, báo cáo tổng hợp về các mảng công việc được giao chuyên trách; 

- Tham gia hỗ trợ:

            + Đánh giá kết quả công tác của tập thể (đơn vị, tổ/bộ môn) và CBVC 

            + Theo dõi và thực hiện các công việc thuộc về chế độ: phụ cấp, trợ cấp, thăm hỏi, hiếu hỉ, bảo hộ lao động, chế độ độc hại, nghỉ phép cho CBVC và NLĐ trong Trường 

            + Thủ tục nghỉ việc không hưởng lương, thôi việc, chuyển công tác, trở lại làm việc sau khi nghỉ không lương 

            + Công tác bảo hiểm, hưu trí 

            + Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC 

            + Công tác lễ tân; điều hành các phòng họp; phục vụ phòng làm việc của Ban giám hiệu 

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

6. Chuyên viên Phạm Ngọc Bích, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

+ Thư ký Văn phòng Giám hiệu;

+ Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Nhà trường;

+ Kiểm tra giám sát thực hiện các quy định của Trường, chế độ chính sách của Nhà nước;

+ Tiếp nhận, kiểm tra thể thức văn bản, trình Giám hiệu ký ban hành;

+ Quản lý hệ thống Email công vụ, E-office của Trường 

+ Hỗ trợ dịch thuật và soạn thảo các văn bản bằng tiếng Anh;

- Tham gia hỗ trợ:

            + Công tác pháp chế; soạn thảo văn bản quản lý cấp trường; thẩm định văn bản, tư vấn pháp luật 

           + Phòng, chống tham nhũng; kê khai tài sản, thu nhập cá nhân 

           + Quản lý, nâng cấp và cập nhật thông tin Website phòng 

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

7. Chuyên viên Phạm Thanh Bình, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

           + Thư ký Văn phòng Đảng ủy;

          + Quy hoạch cán bộ quản lý các cấp 

          + Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

          + Theo dõi, quản lý tài sản, thiết bị của Phòng (trừ tài sản các văn phòng); 

          + Cập nhật các thông tin về Đảng (ngày vào đảng, chức vụ trong đảng,…);

- Tham gia hỗ trợ:

         + Bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp 

          + Công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 

         + Công tác Văn phòng Giám hiệu

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

8. Chuyên viên Trần Thị Long, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

           + Thư ký Văn phòng Công đoàn;

           + Thi đua -  khen thưởng Khối, Cụm

           + Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVC 

- Tham gia hỗ trợ

          + Quy chế chi tiêu nội bộ 

          + Thi đua, khen thưởng trong Trường 

          + Kỷ luật CBVC, kỷ luật lao động 

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công;

9. Nhân viên Lê Hồng Phong, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

         + Văn thư Trường, quản lý và sử dụng con dấu;

         + Trực điện thoại tổng đài;

         + Quản lý thiết bị văn phòng phục vụ chung cho khu hành chính (máy photo);

         + Kiểm tra thể thức văn bản hành chính trước khi đóng dấu;

        + Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

10. Nhân viên Trần Thị Thanh Hà, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách:

         + Quản lý, phục vụ các phòng làm việc của Ban giám hiệu;

         + Phục vụ lễ tân, quản lý và điều phối các phòng họp

- Tham gia hỗ trợ:

         + Công tác văn thư, lưu trữ của Trường

         + Trực điện thoại tổng đài 

         + Quản lý, thiết bị văn phòng phục vụ chung cho khu hành chính 

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

11. Nhân viên Lê Ngọc Luân, đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Quản lý vận hành xe công vụ 79A-00831 (xe 47 chỗ), xe công vụ 79C-0598 (16 chỗ);

- Bảo dưỡng, bảo hiểm xe định kỳ

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

12. Nhân viên Nguyễn Xuân Trường: đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Quản lý vận hành xe công vụ 79C-0773;

- Bảo dưỡng, bảo hiểm xe định kỳ;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

13. Nhân viên Phan Văn Dũng: đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Quản lý vận hành xe công vụ 79C-0810;

- Bảo dưỡng, bảo hiểm xe định kỳ;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

Quy định này bắt đầu áp dụng từ 01/4/2020, đối với CV mới được tuyển dụng, điều chuyển hoặc được giao chuyên trách nhiệm vụ mới tiếp cận công việc đến hết năm học 2019-2020 và chính thức đảm nhiệm chính từ đầu năm học 2020-2021 (từ 01/9/2020). Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh sẽ xem xét để điều chỉnh.