Thông tin liên hệ

- Văn thư Trường: 0258 3831149 

- Email phòng: tochuc@ntu.edu.vn 

- Trưởng phòng: Trần Đức Lượng - SĐT: 0258 2220717