Lãnh đạo các đơn vị

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

BAN GIÁM HIỆU

 

 

I

Trang sĩ Trung

Hiệu trướng

 

2

Trần Doãn Hùng

Phó Hiệu trướng

 

3

Quách Hoài Nam

Phó Hiệu trường

 

HỘI ĐÒNG TRƯỜNG

4

Khổng Trung Thẳng

Chủ tịch

 

5

Phạm Hồng Mạnh

Thư ký HĐT

 

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

 

6

Tô Văn Phương

Trưởng phòng

 

7

Trương Trọng Ảnh

Phó Trưởng phòng

 

8

Phạm Thanh Nhựt

Phó Trưởng phòng

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 

9

Đặng Xuân Phương

Trưởng phòng

 

PHÒNG ĐBCI.&KT

 

 

10

Đinh Đồng Lưỡng

Trưởng phòng

 

11

Nguyễn Vĩnh Trung

Phó Trưởng phòng

 

PHÒNG KHOA HỌC VẢ CONG NGHỆ

 

 

12

Vũ Kế Nghiệp

Trưởng phòng

 

13

Trằn Thị Mỳ Hạnh

Phó Trường phòng

 

PHÒNG HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

 

 

14

Nguyền Thị Ngân

Phó Trường phòng Phụ trách Phòng

 

PHÒNG CÓNG TÁC CHĨNH TRỊ VÀ SV

 

 

15

Tổng Văn Toàn

Trưởng phòng

 

16

 

Nguyễn Thế Hân

Phó Trưởng phòng

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

 

17

Trằn Đức Lượng

Trưởng phòng

 

18

Trương Thị Mai Hương

Phó Trưởng phònc

 

19

Lê Việt Phương

Phó Trưởng phòng

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

 

20

Hồ Thành Sơn

Trưởng phòng

 

21

Nguyễn Thị Hiển

Phó Trưởng phòng

 

22

Nguyễn Mai Trung

Phó Trưởng phòng

 

TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

23

Trần Minh Văn

Tổ trưởng

 

THƯ VIỆN

 

 

24

Nguyễn Quý Hoàn

Giám đốc