Văn bản nhân sự

 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
1087/QĐ-ĐHNT  19/10/2021 Quyết định thành lập Ban xây dựng Đề án tăng cường tự chủ Nhà trường của Trường ĐHNT 
1040/QĐ-ĐHNT 07/10/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ huy và Đội phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn Trường ĐHNT 
1038/NQ-ĐHNT  06/10/2021 Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
999/NQ-ĐHNT  24/9/2021 Nghị quyết ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm kế toán trưởng Trường ĐHNT 
779/QĐ-ĐHNT 25/8/2021 Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ quản lý là Trưởng đơn vị, phó trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Nha Trang (thay thế Quyết định số 223/QĐ-ĐHNT ngày 04/3/2019 của Hiệu trưởng)
728/QĐ-ĐHNT  26/7/2021 Quyết định thành lập Ban xây dựng Đề án điều chỉnh, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy cấp đơn vị tại Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020 - 2025 
511/QĐ-ĐHNT 13/5/2021 Quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở Trường ĐHNT năm 2021 
340/NQ-ĐHNT  24/3/2021 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang (thay thế Quyết định số 527/QĐ-ĐHNT ngày 12/6/2017 của Hiệu trưởng) 
 813/KH-ĐHNT 27/11/2020  Kế hoạch rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị của Trường Đại học Nha Trang 
275/TB-ĐHNT  12/5/2020   Thông báo công tác bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 4&5/2020
 852/TB-ĐHNT 13/12/2019   Thông báo công tác bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 12/2019
784/TB-ĐHNT  14/11/2019   Thông báo công tác bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 11/2019
566/TB-ĐHNT  20/8/2019   Thông báo công tác bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 8/2019
 927/QĐ-ĐHNT
 928/QĐ-ĐHNT
16/08/2019   Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
 679/QĐ-ĐHNT  19/6/2019 Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Chế biến thực phẩm - Trường Đại học Nha Trang 
 15/QĐ-ĐHNT 05/01/2019  Quyết định thành lập Khoa Du lịch
1569/QĐ-ĐHNT   27/12/2018  Quy định về công tác bảo vệ Trường Đại học Nha Trang
100/QĐ-ĐHNT  07/02/2018   Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường ĐH Nha Trang
 1180/QĐ-ĐHNT 22/11/2017   Quyết định Thành lập Hội đồng KH&ĐT Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021
777/QĐ-ĐHNT  21/08/2017   Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại Trường từ khi đủ tuổi nghỉ hưu
 457/QĐ-ĐHNT 16/05/2017   Quyết định về việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2016-2021
 792/QĐ-ĐHNT 21/07/2011  Quy định về định danh, định biên CBVC khối hành chính