Search

Thông báo

Thông báo kết quả bình chọn Nhà giáo tiêu biểu

Thông báo

Kết quả bình chọn Nhà giáo tiêu biểu

 

          Căn cứ Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”;

Căn cứ Công văn số 3816/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bình chọn nhà giáo tiêu biểu của năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982-2022;

Căn cứ Biên bản họp xét ngày 15/9/2022 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường, Trường Đại học Nha Trang thông báo kết quả bình chọn các danh hiệu, cụ thể như sau:

1. Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022: TS. Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Đại học.

2. Nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982-2022: TS. Quách Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng.

  • Chia sẻ