Search

Thông báo

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức - Vòng 1

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC Trường Đại học Nha Trang thông báo kết quả thi vòng 1 - thi ngày 10/7/2022:

 
 
 
Kết quả cụ thể của từng ứng viên sẽ gửi vào email của ứng viên.
Thời hạn nhận đơn phúc khảo: 15 ngày, từ ngày 15/7 đến ngày 29/7/2022.
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
  • Chia sẻ