Search

Văn bản Chế độ - Đào tạo bồi dưỡng

 Số hiệu Ngày ban hành  Tên văn bản
845/QĐ-ĐHNT 20/7/2023

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Nha Trang

732/TB-ĐHNT  15/11/2021

Thông báo về việc triển khai nâng bậc lương năm 2021 

Mẫu kê khai đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 

347/QĐ-ĐHNT  25/3/2021 Quyết định ban hành Quy định nghỉ phép tại Trường Đại học Nha Trang 
1630/QĐ-ĐHNT 29/12/2020 Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức, người lao động năm 2020
850/TB-ĐHNT 14/12/2020 Thông báo các nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ (lần 1 năm học 2020 - 2021) 
 598/KH-ĐHNT 17/9/2020  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Nha Trang 
1606/QĐ-ĐHNT  16/12/2019 Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức, người lao động năm 2019
1489/QА-ĐHNT   21/11/2019  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng bậc lương trước hạn (thay thế Quyết định số 355/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2016)
 333/KH-ĐHNT  25/5/2019  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC giai đoạn 2019 - 2021 Trường Đại học Nha Trang 
 1482/QА-ĐHNT 13/12/2018   Quyết định nâng bậc lương trước thời gian năm 2018
1459/QĐ-ĐHNT 07/12/2018   Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức, người lao động năm 2018
 1179/QĐ-ĐHNT 22/11/2017  Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 => đã hết hiệu lực từ ngày 20/7/2023
Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung QCCTNB (Tháng 5/2018Tháng 8/2018Tháng 12/2018Tháng 12/2019)
 777/QĐ-ĐHNT 21/8/2017  Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên
287/QĐ-ĐHNT 06/4/2016 Quy định, tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của thư ký khoa
152/QĐ-ĐHNT 26/02/2015 Quy định về công tác trợ giảng
 308/QĐ-ĐHNT  07/4/2014 Quy định chế độ làm việc của Ban chủ nhiệm khoa và thư ký khoa/viện đào tạo (Mục V của Quyết định này được thay thế bằng Quyết định số 287/QĐ-ĐHNT ngày 06/4/2016)