Quy trình và Biểu mẫu

I. CÁC BIỂU MẪU       
  1. Mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

  2. Các Biểu Mẫu trong đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động của Trường ĐHNT (ban hành kèm theo Quyết số 359/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022) 

- Mẫu ĐG-01: Bản đánh giá sơ kết thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 

Mẫu ĐG-02: Bản đánh giá tổng kết thực hiện nhiệm vụ của đơn vị 

- Mẫu ĐG-03a: Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý

Mẫu ĐG-03b: Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý 

Mẫu ĐG-04: Thông tin tổng hợp phục vụ cho việc xếp loại đơn vị, viên chức, người lao động và phục vụ công tác bình xét thi đua khen thưởng 

Mẫu ĐG-05: Biên bản họp nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động 

 

 3. Các Biểu mẫu trong thi đua, khen thưởng của Trường ĐHNT (ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022)

- Mẫu TĐ-01: Tờ trình về việc đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt, công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng (nếu có) cho tập thể, cá nhân 

- Mẫu TĐ-02: Trích ngang thành tích đề nghị Hiệu trưởng tặng Giấy khen 

- Mẫu TĐ-03a: Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" 

- Mẫu TĐ-03b: Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" (người ngoài ngành giáo dục) 

- Mẫu TĐ-04: Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Viên chức giảng dạy tiêu biểu/Viên chức quản lý tiêu biểu/Viên chức hành chính tiêu biểu 

- Mẫu ĐBCL-01: Phiếu chấm điểm hoạt động giảng dạy của giảng viên 

- Mẫu ĐBCL-02: Phiếu tự đánh giá dạy học trên E-learning